Ông Bùi Sơn Tùng

Giám đốc kinh doanh

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS chi nhánh Hải Phòng

Điện thoại: 090 836 2225

Email: sontung31@gmail.com

Quá trình công tác: 5 năm 

Các dự án đã triển khai: Vin OCP1,2,3. Dojiland, Sungroup...

Thành tựu: