Ông Đinh Thăng Long

Giám đốc dự án

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS Văn phòng Hội sở Royal City

Điện thoại: 098 976 7296

Email: info.dinhthanglong@gmail.com

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai: Dự án Masterise Home 

Thành tựu: