Ông Nguyễn Đức Toàn

Giám đốc dự án

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS chi nhánh Bãi Cháy 

Điện thoại: 036 403 4735 

Email: nguyenductoan15081992@gmail.com 

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: