Ông Nguyễn Hữu Tứ

Giám đốc dự án

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS chi nhánh Móng Cái 

Điện thoại: 098 276 7252 

Email: 

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: