Ông Nguyễn Huy Quỳnh

Giám đốc kinh doanh

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS Văn phòng Hội sở Royal City

Điện thoại: 098 976 7296

Email: quynhnh@vhsland.vn

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: