Ông Nguyễn Mạnh Tuân

Giám đốc kinh doanh

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS chi nhánh Vinh

Điện thoại: 091 587 2999

Email: tuanland.vhs@gmail.com

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai: Dự án Eco Central Park 

Thành tựu: