Bà Nguyễn Như Ngọc

Giám đốc kinh doanh

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS chi nhánh Vinh

Điện thoại: 097 935 1234

Email: nhungoc4192@gmail.com

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai: Dự án Eco Central Park

Thành tựu: