Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

Giám đốc dự án

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS Văn phòng Ecopark  

Điện thoại: 096 396 6868 

Email: huyentrang152014@gmail.com 

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: