Ông Nguyễn Tiến Lộc

Giám đốc kinh doanh

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS chi nhánh Bãi Cháy

Điện thoại: 097 918 6998

Email: locmaihalong@gmail.com

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: