Ông Nguyễn Xuân Thái

Giám đốc dự án

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS chi nhánh Hạ Long

Điện thoại: 093 897 1111 

Email: thainx@vhsland.vn 

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: