Ông Phạm Mạnh Cường

Giám đốc kinh doanh

Nơi làm việc: Côngty cổ phần BĐS VHS 

Điện thoại: 091 481 9999

Email: 

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: