Bà Phạm Thị Thảo

Giám đốc kinh doanh

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS Văn phòng Ecopark  

Điện thoại: 094 785 7589

Email: thaonhandb2002@gmail.com

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: