Ông Vũ Đức Trãi

Giám đốc dự án

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS chi nhánh Vinh 

Điện thoại: 091 509 0808 

Email: Vutrai0808@gmail.com 

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: