Ông Vũ Trần Quang

Giám đốc kinh doanh

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS Văn phòng Ecopark  

Điện thoại: 098 12 88688

Email: quang.vt79@gmail.com

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: