Buổi đào tạo dự án VHOP3 - The Crown tại VP Biển Hồ 9A (T8/2022)