Ông Đặng An Vinh

Giám đốc kinh doanh

Nơi làm việc: Văn phòng Zurich Vinhomes Ocean Park 1

Email: danganvinh02122002@gmail.com

Số Điện thoại: 0929.969.868 

Các dự án đã triển khai: Vinhomes OceanPark 1,Vinhomes OceanPark 2

Quá trình công tác: 3 năm