Ông Lê Đình Hùng

Giám đốc kinh doanh

Nơi làm việc:  Công ty cổ phần BĐS VHS chi nhánh Hạ Long

Điện thoại: 091 466 5192

Email: ledinhhunghau@gmail.com

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: