Lễ vinh danh tập thể, cá nhân xuất sắc tháng 5/2024