Bà Lương Thị Thùy

Giám đốc dự án

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS chi nhánh Bãi Cháy 

Điện thoại: 090 202 1201 

Email: luongthuyhp02@gmail.com 

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai: Dự án Doji Hải Phòng

Thành tựu: