Ông Nguyễn Huy Lương

Phó tổng giám đốc

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS Văn phòng Zurich -  Vinhomes Ocean Park

Điện thoại: 0922922868

Email: huyluongbk1.14@gmail.com 

Quá trình công tác: 2 năm 

Các dự án đã triển khai: VHOP1, VHOP2

Thành tựu: