Ông Nguyễn Huy Lương

Giám đốc dự án

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS Văn phòng NT8-139 Vinhomes Ocean Park

Điện thoại: 039 450 2535 

Email: huyluongbk1.14@gmail.com 

Quá trình công tác: 

Các dự án đã triển khai:

Thành tựu: