Bà Nguyễn Mai Khanh

Chủ tịch HĐQT

Nơi làm việc: Công ty cổ phần BĐS VHS Văn phòng NT8-139 Vinhomes Ocean Park 

Điện thoại: 0905 974 688

Email: khanh@vhsland.vn

Quá trình công tác: 

Thành tựu: