Ông Nguyễn Quang Đạt

Giám Đốc Khối 2

Nơi làm việc: Văn phòng ĐLBM-01, Vinhomes Ocean Park 3

Email: 

Số Điện thoại:

Các dự án đã triển khai: Vinhomes OceanPark 1,Vinhomes OceanPark 2, Vinhomes Ocean Park 3

Quá trình công tác: 5 năm